Nyame Nwu na MawuNyame Nwu na Mawu

Literal meaning

God won't die for me to die

Pronunciation of Nyame Nwu na Mawu

Significance

A symbol of the immortality of man (man's soul)